Machmit.nl

Machmit.nl is een actiegroep Duits en maakt zich sterk voor de Duitse taal in Nederland. Met gebundelde kracht werken vier partners samen om het bewustzijn voor het belang van de Duitse taal voor Nederland te vergroten: De Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam, de Duits-Nederlandse Handelskamer en het Goethe-Institut Amsterdam. De Actiegroep Duits heeft in 2012, 2013 en 2014 de Dag van de Duitse taal georganiseerd.